Публикувано: 23.12.2019 версия 8.4 микро 8.4.0.7
За по-удобно четене: http://roncho.net/supto/manual84.html
В този документ изображенията и действията, свързани с ОС (операционната система) Windows не са гарантирани, тъй като зависят от версията на ОС и от местните условия. Дадени са само като пример.

РАДИС_СУПТО 8.4 - ръководство


Виж също приложение 31

разлики от предната версия 8.3:
Текстовете, кото са променени или допълнени са в син цвят.
- добавени нови протоколи (модели) фискални устройства;
- възможност за продажби по департаменти;
- изработване на фактури /с печат на А4/;
- възможност за печат на разширени бонове (фактури);
- износ на CSV-регистри към счетоводна програма;
Част от промените са продиктувани от последните разяснения на НАП, по-късно от предната версия.

Съдържание
глава 1 Въведение 1.1 Предназначение
1.2 Общи сведения, инсталация
1.3 Как да започнем
1.4 Редовна работа
1.5 Индикатор за свързано ФУ
глава 2 Оператори 2.1. Стандартно въвеждане
2.2. Ако няма баркодове
2.3. Къси команди
2.4. Минимална процедура
2.5. Избиране на стоката от списък
2.6. Плащане
2.6.1. Комбинирани плащания
2.6.2. Фактури и разписки
2.6.2. А) Фактури от фискалното устройство
2.6.2. Б) Фактури А4
2.6.2. В) Фактури след издаден бон
2.6.3. Г) Фактури с плащане по банка
2.6.4. Кредитни известия
2.6.5. Разписки и сторно-разписки
2.7. Когато количество е различно от 1
2.8. Отстъпки
2.9. Служебно въведени/изведени суми
2.10. Сторно
2.11. Промяна на цена и баркод
2.12. Добавяне на нова стокова позиция
2.13. Посочване на клиент
2.14. Оглед и приключване
2.15. Анулирани и прекъснати бонове
2.16. Данъчна група за една продажба
2.17. Шрифт в кошницата
2.18. Маси и поръчки
2.19. Департаменти
глава 3. Администрация 3.1. Кой е оператор и кой е администратор
3.2. Администратори и документи
3.3. Подготовка
3.4. Редакция и добавяне на записи
3.5. Стартова процедура
3.5.1. Добавяне на оператори
3.5.2. Добавяне на входни ключове
3.5.3. Настройка на принтер
3.5.4. Добавяне на търговски обекти
3.5.5. Добавяне на работно място
3.5.6. Установяване на текущо работно място
3.5.7. Добавяне на нова стока
3.5.8. Добавяне на нов клиент
3.6. Справки и износ на данни
3.6.0 Екранни снимки на таблиците по приложение 29
3.7. Лог-регистър
3.8. Шрифт в таблиците
3.9. Архив
3.10. Одитори
глава 4. Данни 4.1. Регистри
4.2. Основни регистри
4.3. Номенклатури
4.4. Основни номенклатури
4.5. Допълнителни номенклатури
4.6. Допълнителна колона
4.7. Лог-регистър
4.8. Помощни регистри
4.9. Примерни изображения
4.10. Къде са записани данните
4.11. Съвместимост с Б4
глава 5. Поръчан от вън документ 5.0. Импорт на данни от други източници
5.1. Входна таблица за стокови продажби
5.2.1 Издаване на фактура А4
5.2.2 Издаване на Съкратен бон по фактура
5.2.3 Издаване на разширен бон - фактура от ФУ
5.2.4 Издаване на фактура с банково плащане
5.2.5 Клаузи в заглавната част
5.3 Вход от текстов файл
5.4 Регистър външни поръчки
5.5 Съответствие с изискванията на НАП
5.6. Отговор от СУПТО-програмата към викащата апликация
глава 6. Функционално описание
6.1. За ролята оператор
6.1.1 Начало и край на продажбата
6.1.2 Какво става при отпечатване на бон
6.1.3 УНП
6.1.4 Документи различни от фискален бон
6.1.5 Запис в регистър Фактури
6.2. За администрацията
6.2.1 Стартиране
6.2.2 Статични и построени таблици
глава 7.Примери за външно повикване
Снимки на документи 1. Стандартен бон и сторно-бон с посочен клиент
2. Фактура в брой А4 и бон към нея
3. Кредитно известие А4 и бон към него
4. Фактура и кредитно -от ФУ /разширени бонове
5. Фактура върху два безимени бона, издадени по-рано
6. Фактура с банково плащане и кредитно за нея
7. Фактура с комбинирано плащане и кредитно за нея
8. Разписки и сторно-разписки
Примерни процедури 1. Стандартен бон
2. Фактура в брой А4 и бон към нея
3. Фактура с безкасово плащане
4. Сторно-бон
5. Кредитно известие
6. Анулиращи действия

Виж също глава 3.6 Справки по приложение 29

Глава 1. Въведение
1.1. Предназначение
Този софтуер е направен според наредба Н-18/2018-19, по-долу споменавана само като Наредбата.
Софтуерът има един модул - изпълним файл - наричан по-долу "програмата".
Програмата е предназначена за продажби с фискален принтер, или касов апарат в условия на солова работа - един компютър и едно фискално устройство (ФУ). Компютърът може да бъде сменен със сервизна помощ. Ако се смени ФУ или модул от паметта му, трябва да се създаде и използва ново работно място (виж по-долу Администрация - таблица работни места).

Програмата може да се ползва с едно фискално устройство:
1. за продаване на стоки/услуги в търговски обект, или кафе/ресторант - с едно работно място, както и за производство на фактури - пряко от ФУ;
2. за производство на фактури - с печат на хартия А4, или откъм фискалното устройство;
- поддържа се и поръчка за продажба с бон/фактура от външна програма.

Във втория случай размяната на данни става по начин, описан по-долу в
глава 5 - "Поръчан отвън документ".
Ако документ е поръчан отвън, се следват указанията на външната програма.

Пограмата поддържа разширен бон-фактура пряко от ФУ, по-долу точка 2.20 - "Фактури и кредитни известия".

Ако няма включено ФУ, продажбите в роля "оператор" няма да работят.
Програмата не понася разкъсване между продаване и плащане. Плащането се урежда още преди да бъде стартиран печат на бон.
Радис-СУПТО поддържа протоколи на модели фискални утройства, включени в таблицата "поддържани принтери", която е достъпна за разглеждане в роля "администратор".

В реалността може да се появят непредвидени условия и противоречия.
По указание на НАП, операторите са свободни да съставят ръчно протоколи, описващи особените случаи.

Версията на програмата може да се види:
- от оператори: при натискане на клавиша F12;
- от администратори: от главвното меню - Помощ - версия, или при натискане на клавиша F12;1.2. Общи сведения, инсталация и деинсталация
Операционната система трябва да е MS Windows.
Тази програма има локално действие. Тя води записи на компютъра, на който е инсталирана. Сведения от тези записи могат да бъдат изнесени от администратора при поискване.
Програмата се инсталира в собствена директория, посочена по време на инсталационната процедура. След като инсталацията завърши, отворете пътеката, в която е инсталирана програмата и щракнете веднъж върху RADISSUPTO.EXE за да го маркирате. После с десен бутон на мишката поискайте "Copy/Копирай".Някъде (не върху икона) на десктопа пак с десния бутон поискайте "Paste Shortcut/Постави пряк път".Деинсталация е възможна чрез средствата на Windows.

1.3. Как да започнем
Веднага след инсталацията администраторът трябва да подготви системата за работа. При подготовката се уточняват имена на работниците, обекти, стоки и др. Виж по-долу
3.3 Подготовка и 3.5 Стартова процедура. В последствие администрация е нужна за редакция и добавяне на нови елементи.

1.4. Редовната работа е
- за продаване - виж следващата
глава 2. Оператори
- за администриране - виж по-долу глава 3. Администрация

1.5. Индикатор за свързано ФУ
Горе вдясно в прозореца на програмата има малко цветно квадратче - индикатор за свързано фискално устройство. Ако този индикатор е зелен, връзката е редовна. Ако е червен, значи няма връзка. Ако е жълт - това значи, че връзката не е нужна за текущата роля
- само ролята "оператор" се нуждае от свързано ФУ. Виж по-долу глава 3, точка
3.5.3 и 3.5.4. Принтер.
Програмата проверява връзката с ФУ още при логване и оцветява индикатора автоматично. Ако няма връзка, продажби не са позволени


Глава 2. Оператори
Веднага след логването, операторът вижда следната картинка:Има само едно поле за въвеждане - горе вляво, под изписаното име на оператора.
Надписът "последен 0000341 УНП:....111" е доклад за последния номер на отпечатан бон и последния УНП.

2.1. Стандартно въвеждане
Продаването започва с въвеждането на код за продаваната (стокова) позиция и "Enter". Така избраната стока ще влезе в кошницата.
Още с първата стока процесът на продаване придобива необратим характер - продажбата трябва да завърши с отпечатан бон - редовен, или анулиран.
Да допуснем, че има стока с код 12. Тогава въвеждаме 12 и Enter. Стоката ще бъде добавена в кошницата и ще изглежда така:Същото би се получило и чрез баркод-въведен ръчно или от скенер. Двата номера в доклада вече ще са с единица по-големи от тези в предната картинка, защото е започнала нова продажба.
Ако няма свързано фискално устройство, ще свети червен индикатор за свързаност - малкото квадратче горе в дясно ще е червено и описаното по-горе действие няма да е възможно. Ще се появи плочка с надпис "блокирани", както е на следващата картинка:
2.2. Ако няма баркодове
Без баркод посочването на стоки изисква външен (хартиен) списък на кодове и имена на стоковите позиции. Ако множеството продавани позиции е малко, това е достатъчно. При по-големи множества трябва физически етикет с код, закрепен към всяка стока.

2.3. Къси команди
Тези команди се пишат пряко от клавиатурата - в полето за въвеждане:
* (звездичка) отваря меню за справки и приключване (виж по-долу);
N при празна кошница стартира служебна сума;
/ отваря списък стоки;
del премахва текущата стока от кошницата;
ако в кошницата има само една линия, излъчва предупреждение и анулира бона
+ (Плюс) увеличава количеството на текущата стока (за цели бройки);
- (Минус) намалява количеството на текущата стока (за цели бройки);
Q установява свободно количество на текущата стока (може да не е цяло число, въвежда се ръчно);
A установява една бройка с посочена стойност (въвежда се ръчно);
Enter при празна кошница отваря списък бонове за сторниране;
ако в кошницата има въвеждания, преминава към плащане и бон.
. (точка)изход за текущия оператор;
kNNN установява клиент с код NNN (NNN от 0 до 99999);
mXXX установява маса номер XXX (XXX от 0 до 999);
pXXX установява поръчка номер XXX (XXX от 0 до 999);
F1 включва/изключва помощен прозорец в долната част на екрана;
F2 увеличава/намалява шрифта в кошницата;
F4 отстъпка за текущата стока;
F5 установява клиент;
F8 променя цената в ценоразписа;
F9 добавя нова стока.
Shit-F1Отваря уеб-страница с ръководство.
F12Показва версията на програмата.

(Когато има отворен списък - стоки или бонове, в него се търси с клавиш F3)

2.4. Минималната процедура за продажба е поредица:
- въвеждане на код - с баркод четец или ръчно и Enter /за всяка стокова позиция/
- отпечатване на бон (Enter-Enter)

Минималната процедура предполага:
1. единична бройка;
2. пряко плащане в брой;
3. анонимен клиент;
4. данъчна група по настройка;
5. цена по ценоразпис;
6. Нулево ресто.

Следват уточнения по процедурата за продаване:

2.5. Избиране на стоката от списък
Ако при въвеждането не улучим кода на стоката, може да отворим списъка от всички стоки и да изберем от него желаната стокова позиция. Това става:
- с клавиша "/"
- от бутонната ивица, бутон "Стоки" - "Отвори списък стоки";на екрана изглежда така:Списъка се затваря със същия клавиш "/", или "Esc"
Докато списъка е отворен, с клавиш F3 може да се търси стока по име или по част от името.

2.6. Плащане
Началното предположение е, че ще бъде отпечатан бон в брой или с карта. Такъв тип бонове в много случаи са анонимни, но може да съдържат и данни за клиента, ако са въведени (виж по-долу
2.13 посочване на клиент ).
Когато в кошницата има поне една позиция, клавиш "Enter", или бутон "Бон" от бутонната ивица ще задейства плащане.
Ще се появи прозорец с възможност за промяна на начина на плащане. Изглежда така:От комбобокса срещу надписа "Платени:" може да с смени начина на плащане - брой, карта, комбинирано, или кредит. Следащият клавиш Enter (или бутона "Фискален бон") ще стартира печат на фискален бон. Фискалното устройство ще отпечати бона, след това програмата ще направи регистрови записи, после оператора ще види празна кошница - готова за следваща продажба. Иначе с бутона "Изход" или с клавиш Esc можем да откажем печата.
Ресто - надписа се пресмята вътре в програмата. Не идва от фискалното устройство. Ако ръчно въведем сума по-голяма от очакваната, рестото ще се изобрази още с въвеждането, тоест преди да е стартиран бона.
По-долу са описани другите възможности за вид плащане.

Ако администраторът е разрешил, може да се правят комбинирани плащания - например с две карти или карта плюс брой (виж следващата точка 2.6.1.). Програмата понася до три плащания за един бон, но не допуска недоплатени бонове.

2.6.1 Комбинирани плащания
Ако изберем "Комбинирано" плащане, това значи, че трябва да изброим два-три вида плащания, уточнявайки всяко от тях. Затова служи бутона "Комбинирано", който се разрешава при този избран вид. Когато го натиснем, ще видим следващ прозорец, изглеждащ така:С бутона "Добави плащане" трябва последователно да добавим две или три плащания от различен вид.
С този бутон ще се появи следващ малък прозорец, в който се добавя едно плащане:И така докато се съберат, колкото е сбора в целия бон. Чак тогава бутона "Да" ще бъде позволен и можем да потвърдим плащането. Изглежда така:
Построеното по този начин плащане ще бъде подадено към ФУ, но ако откажем отпечатването на бона ще бъде запазено. В такъв случай операторският екран ще изглежда така:Това ще се пази и при рестарт на оператора. Но ако променим кошницата, плащането ще бъде върнато обратно към "БРОЙ".
Тук са дадени снимки на стандартен бон в брой, бон с посочен клиент и бон с комбинирано плащане:

Виж също
фактура и кредитно известие с комбинирано плащане:
Виж по-долу точка 2.3 посочване на клиент.
Фискалните апарати "Тремол" отпечатват боновете без QR и с подпис "нефискален", когато все още не са фискализирани.

2.6.2 Фактури и разписки
- Разписките за продажба са аналогични на фактури, затова по-долу се разглеждат само фактурите.
- Видовете на фактурите варират автоматично в зависимост от вида плащане и начина на изработване.
- програмата различава няколко подвида фактури и още толкова кредитни известия. Подвидовете се записват в регистър "Фактури"
Когато има въведен клиент, прозорецът за плащане изглежда по друг начин:
- разрешени са бутони "Фискален бон", "Фактура А4", "Разписка А4" и "Фактура от ФУ":


Разрешените бутони са за различни видове продажби и водят до различни документи.
"Фискален бон" отпечатва бона и приключва;
"Фактура от ФУ стартира разширен бон - фактура от ФУ и приключва;
"Фактура А4 стартира фактура, след което остава да бъде отпечатан бон и приключва;
"Разписка А4 стартира разписка, след което остава да бъде отпечатан бон и приключва;

А) Фактури - разширен бон - отпечатвани от фискалното устройство
Разширен бон - фактура от ФУ - е позволен само за плащане в брой, или с карта. Ако натиснем бутона "Фактура от ФУ", ще бъде отпечатан разширен клиентски бон - фактура - с номер издаден от вътрешния брояч на фискалното устройство.
Изглежда така:

"Тремол" - принтерите не отпечатват QR код, когато не са фискализирани, а подписа е "нефискален".
Такъв тип фактури са леки за изработване, записват се заедно с бона.

Б) Фактури А4
Бутонът "Фактура А4" ще задейства фактура, предназначена за печат върху стандартна хартия А4. Тя ще се появи на екрана и при отпечатването (след избрано плащане с карта), хартията ще изглежда така:

Гриф "Оригинал" трябва да бъде предвиден върху хартията на първия отпечатан екземпляр.
След отпечатването на фактура в брой или карта, прозорецът за печат ще изобрази номера на произведената фактура. Прозорецът ще изглежда така:

и програмата ще очаква натискане на бутона "фискален бон". Ще бъде отпечатан бон със същото съдържание, каквото е във фактурата и с надпис, посочващ номера на тази фактура. Изглежда така:

При това автоматично след бона ще бъде записана и фактурата, която го съпровожда. Записът ще е видим в регистър "Продажби", в определената за това колона.

В) Фактури след издаден бон
Описаната по-горе процедура важи когато преди да издадем бона знаем, че ще трябва фактура.
Ако се наложи да бъде издадена фактура по-късно - когато бона е вече издаден - процедурата е друга.
- Първо трябва да отворим списъка с издадените бонове (това става с бутона "Фак." от ивицата):

От малкото меню избираме "Фактура върху издадени бонове" - тогава ще се отвори прозорец за избор на бон:

- после да изберем онези бонове, възоснова на които ще бъде издадена фактура, после да посочим клиента - в случай, че при издаването на бона не е бил посочен клиент - и тогава ще бъде изработена фактура, подобна на показаната по-горе.
Виж как изглежда такава фактура за два бона:
Цветната (може да е жълта, зелена, червена) линия в горната картинка е знак, че върху този бон не може да бъде издадена фактура.
Когато с мишката щракнм на някоя линия от този списък, етикета "status" над бутона "Да" ще обясни дали е възможно върху съответния бон да бъде издадена фактура и ако е така - ще разреши бутона за пренос ">>" към десния списък. С бутоните означени като "<<" и ">>" боновете се прехвърлят от левия прозорец (достъпни) към десния (избрани) - и обратно.
Допустимо е върху един, два или повече бонове да бъде издадена една фактура със сбор на всичко продадено в тези бонове.
При натискането на бутона "Да" от горната картинка, избраните бонове, тоест пренесените в десния прозорец, ще се настанят в кошницата в режим "без редакция" - ще бъде разрешено само изчистване на цялата кошница.
В тези случаи - когато фактурата се изработва по-късно от бона, в прозореца за печат е разрешен само бутон "Само запис" - виж картинките от следваща точка "Банково плащане".
Макар, че ръчната процедура по изработване на такава фактура е различна, тя се третира равноправно с фактурите, които се издават едновременно с бона.


2.6.3 Г) Фактури с плащане по банков път
В програмата това е "КРЕДИТ". За да е позволен кредит трябва да има въведен клиент.
За този тип плащане не се издава бон на хартия, но по указание от НАП (следва картинка)

такава продажба трябва да бъде регистрирана и за нея да бъде издаден УНП. Все пак към компютъра трябва да има свързано и работещо фискално устройство.
Кредит е допустим само ако е зададен клиент. Този начин на плащане предполага по-късно, или в друг момент уравновесяване на клиентското задължение. Обикновено то предсказва превод по банка. При кредит възниква само ново УНП и запис в регистрите.
Ако изберем плащане тип "кредит", ще бъде произведена същата
фактура А4 - както е показана по-горе - с вид плащане "кредит", а в прозореца за плащане ще е достъпен само бутон "Само запис".Бутонът "Само запис" ще предизвика само запис в регистрите (тоест регистрация), без да отпечатва нищо от фискалното устройство.
Виж как изглеждат фактура и кредитно по банка:

2.6.4 Кредитни известия
Към всяка издадена фактура може да бъде издадено кредитно известие. Кредитното известие премахва действието на фактурата, а ако тази фактура е била издадена заедно с бон, премахва и действието на бона, с който е съпроводена тази фактура.
Изразът "премахва действието" е за тези, които в по-късен момент четат и тълкуват сведения от СУПТО. В регистрите на СУПТО тези събития само се добавят, без да се променят или изтриват.
- Ако фактурата е издадена и отпечатана изцяло от фискалното устройство, тя получава бон-номер и сторно-бона ще представлява кредитно известие. Достатъчно е да поискаме сторно за съответния бон.
За сторно на бонове виж по-долу
точка 2.10 Сторно.
- Ако фактурата е отпечатана успоредно с бона, или в по-късен момент, процедурата е друга:
Натискаме бутон "Фак." от панела с бутоните:

и оттам избираме "Кредитно известие към фактура"
Програмата ще покаже списък на издадените фактури и кредитни известия в следния вид:

Оцветените (в червено) линии са знак, че от такава линия не може да бъде направено кредитно известие.
В този списък трябва да щракнем с мишката върху линия с фактура.
Ако е възможно, програмата ще подготви бона за издаване на кредитно известие.
В противен случай ще възникне съобщителна табелка от вида:

или с друго обяснение. При успех данните за посочената фактура ще се настанят в кошницата.
След това процесът е идентичен с описаното по-горе производство на фактури.
Ето как изглежда стандартно кредитно известие на А4:


2.6.5. Разписки и сторно-разписки
Подобно на фактурите, програмата изработва и разписки за продажба, Непосредствено под бутона "Фактура А4" има бутон "Разписка А4". Разписката е еднотипен с фактурата документ, но в регистър фактури, фактурите и кредитните известия към тях се означават с буква "ф" и "к", докато разписките и кредитните известия към тях (тоест сторно-разписки) се означават с букви "р" и "с".
Разписките се задействат от бутона "Разписка А4". Сторно - разписките не се управляват по различен начин, защото програмата ги разпознава автоматично. Разписките А4 имат надпис "Разписка" вместо "Фактура" и самостоятелен брояч. Разписките не се записват в справка 1 от прил.29 към наредбата.
В тази програма разписката е документ за продажба. Не е позволено върху издадена разписка да се прави фактура. Ако се наложи, трябва разписката да бъде сторнирана и след това можем да издадем фактура.
Виж как изглежда разписка и сторно-разписка


2.7. Когато количество е различно от 1
Възможностите са:
- първо: въвеждаме 2* и след това кода на стоката. /2* означава две бройки./
- второ: след като вече стоката е в кошницата, натискаме "+" или "-" до желаните бройки.
/Плюс и Минус са е допустими само за целочислени мерки/
- трето - след като вече стоката е в кошницата - натискаме клавиш "Q" и въвеждаме ново количество /бройка/.

2.8. Отстъпки
Отстъпка за текущата стока е допустима:
- с клавиша F4
- от бутонната ивица, бутон "Отстъпки";
Трябва да е процент или абсолютна стойност. На екрана изглежда така:Отстъпките се отечатват и записват точно както са зададени.
/Администраторът може да забрани отстъпките./

2.9. Служебно въведени / изведени суми
В горната картинка бутонът "Сл.Въведеждане" е забранен, защото вече е започната кошница.
Когато кошницата е празна, същият този бутон "Сл.Въведеждане", или клавиш "N" ще задейства процедура за служебно въведени или изведени суми. Ще се появи малък прозорец, в който трябва да запишем сумата в лв. Изглежда така:Ако тази сума е отрицателна, това ще е служебно извеждане, в противен случай е служебно въведена сума. Тези суми се прибавят към касовата наличност, записана в фискалното устройство. Ще бъде отпечатан бон, на който ще се вижда касовата наличност. ФУ ще откаже извеждане на повече пари, отколкото е наличната сума за момента (според него).

2.10. Сторно
Сторно боновете се отличават от обикновените по това, че в заглавната част е изписано "сторно", както и данни за сторнирания бон, иначе процедурата по отпечатване е същата, без ръчно подбиране на стоковите позиции.
Програмата позволява сторно на цял документ, но не и части от него.
Когато кошницата е празна, бутон "Сторно" или клавиш "Enter" ще задейства процедура за сторниране. Ще се появи списък на издадените бонове. Списъкът се прави (по подразбиране) с начална дата първо число на предходния месец. На екрана изглежда така:Колоните са:
бон, дата, час/фактура, сума, код плащане, оператор, работно място и др.
Оцветените в червено линии показват забрана за сторно (например когато за бона е издадена фактура, или когато бона е вече сторниран).
От този списък трябва да изберем желания бон; Може вътре в списъка да го потърсим по номер с клавиш F3. Бонът ще се настани в кошницата и ще бъде означен за сторниране. Кошница с такъв документ изглежда така:(Такава кошница не понася редакция, само изтриване)
Сторнираните бонове са винаги в брой и преди печата изискват обяснение за причината, поради която се сторнира. Преди сторно-печат ще изскочи прозорец, озаглавен "Причина за сторно" от вида:В комбобокса "Причина" са изборени допустимите според ФУ - операторска грешка, рекламация, промяна на ДО; Някои ФУ елиминират свободният текст "Основание". В някои случай фискалните устройства може да откажат сторниране.
Ако бонът е издаден преди по-малко от седмица, сторнирането за "Операторска грешка" със сигурност е разрешено. В наредбата, чл.31 е записано

"(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число
на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката."

Ако причината е рекламация, или намаление на данъчната основа, отказ ще възникне при недостатъчна наличност в касовото устройство. Ще се покаже табелка от вида:


2.11. Промяна на цена и баркод
След като стоката попадне в кошницата, има възможност за промяна на цената:
- само за текущата позиция - с клавиш "A" - в този случай позицията ще остане с една бройка;
- промяна на цената в ценоразписа - с клавиш "F8" или бутон "Стока";
Тази възможност изисква разрешение от администратор. Ако натиснем бутона "Стока", се появява малко меню от където трябва да изберем "Промени цената". Това ще се отнася за онази стока, върху която е маркера (обикновено последната в кошницата). На екрана менюто изглежда така:Прозорецът за промяна на цена ще се появи в следния вид:В този прозорец е възможна редакция само на цена и баркод за текущата стока. Това е промяна в ценоразписа и следващия път, когато се вика стокова позиция, ще бъде прихваната посочената тук цена. Администраторите могат да забраняват такива промени.

2.12. Добавяне на нова стокова позиция
Нова стокова позици се добавя (необратимо):
- Пряко с клавиш F9;
- От бутона "Стока" - "Създай нова стокова позиция".
Прозорецът е аналогичен с този на горната картинка. Но там се въвежда име (може и мярка) за новата стока. Минимално се изисква име и цена на стоката. Само цени и баркодове подлежат на по-късна редакция.
Кодовете на стоките са автоматични, следователно е добре новия код да бъде преписан/изнесен във видим отвън спикък на стоките.
Поначало в номенклатура стоки има три стокови позиции - услуга, плащане и служебна сума. По-късно се добавят други.
Добавяне и редакция изискват разрешение от администратор.
Полето "Група" не е задължително. Съдържанието се избира от комбо-списък. Групата е една буква А..Я и е предназначена за разделяне на стокови групи. Ако е посочена стокова група, тя ще бъде зададена като "департамент" в касовото устройство. Когато се продава стока с департамент, се отпечатва не името на стоката, а името на департамента. Това име се програмира предварително в касовото устройство. Виж по-долу
Точка 2.19 - "Департаменти".


2.13. Посочване на клиент
Ако има посочен клиент, данни за клиента ще бъдат отпечатани и записани в регистъра.
По време на подготовката на кошницата може да бъде посочен клиент, от номенклатура клиенти. Това става:
- с команда k12 - това ще установи клиент с код 12 (може да е друг код);
- с клавиш F5;
- От бутона "Клиент".
Прозорецът за избор на клиент изглежда така:Там с клавиш '/' или бутона "Всички /" можем а отворим списък "всички" и да изберем клиента от списъка.
В този случай прозорецът ще изобрази списък от вида:И ако изберем оттук клиент, тоест с мишката щракнем върху клиент номер 4 и после върху бутона "Да", той ще се настани на клиентското място във вид:Можем също да въведем име или код и да го търсим с бутона "Търси". Докато е отворен прозореца за избор на клиент, са допустими промени на някои елементи (без кода и името). Допустимо е и добавяне на нов клиент (необратимо).
Кодовете на клиентите са автоматични - не подлежат на промяна - и е добре да се пазят отвън за прегледност.
Поначало в номенклатурата има един записан клиент за служебни суми. По-късно се добавят други.
Редакция и добавяне изискват разрешение от администратор.
Когато е зададен клиент, в прозореца, който се отваря от бутона "Бон", заедно с бутона "Фискален бон" ще се бъде разрешен и бутон "Фактура". С този бутон фискалното устройство ще отпечата разширен клиентски бон - фактура. Виж по-долу
точка 2.20 - "Фактури и кредитни известия"

2.14. Оглед и приключване
Ако натиснем бутона "Меню", или просто от клавиатурата * ще се появи процорец за справки и приключване. Там има възможност да видим:
1. Списък на издадените бонове;
2. Списък на продадените позиции;
3. Сбор по вид на на плащанията;
4. Касовата наличност, която е записана във ФУ(фискалното устройство);
- В същия прозорец се намира и бутон за приключване на дневните сборове във ФУ.
Меню-прозорецът изглежда така:Справките в това меню са близки до администраторските, но са малко изменени и съкратени, например те се отнасят само за текущия оператор, имат вид само за гледане (не могат да бъдат изнасяни) и включват едно принтерско обръщение. Те са предназаначени за операторски отчет.
Издадени бонове - това е извлечение от регистър 1 - продажби, само важните за оператора колони;
Суми по вид плащане - това са сборовете в брой, с карта.. и служебни суми;
Сторнирани и Анулирани са регистри 4/5;
Продадени позиции - това е регистър 3 - продадени стокови позиции;
Фактури - това е с издадените фактури;
По име - това е сборка - по една сборна линия за всяка стокова позиция, сортирани по име;
По код - същото, но подредено по код на стоките;
По количество - същото, но подредено по количество продадени стоки;
По сума - същото, но подредено по продажна стойност;
В справката "Суми по вид плащане" се привлича наличността пряко прочетена от принтера - когато поискаме "Суми по вид плащане", ще видим бутон "От принтера", който се обръща към ФУ и връща данни в следния вид:
Имайте предвид, че програмата може да има друго множество за видове плащания. Освен това периода на програмата може да не е същия както в принтера. Но ако е същия период, тези плащания, които са ползвани, трябва да съвпаднат.

2.15. Анулирани и прекъснати бонове
Веднъж отворена, всяка продажба може да бъде анулирана ръчно, чрез бутона "Анулирай" от ивицата бутони.Но анулирането да стане автоматично при следните условия:
Ако отпечатването спре аварийно, програмата веднага трябва да бъде изключена. След като връзката с ФУ бъде възобновена, програмата трябва отново да се стартира, при което са възможни два изхода:
1. Ако прекъсването е обратимо, бонът ще бъде отпечатан като анулиран и записан в регистър "анулирани" без други последствия;
2. Ако прекъсването е необратимо, програмата ще провери дали оператора е същия, при който е бил прекъснат бона и ако не - ще спре. Ще се наложи същия оператор да се логне, за да бъде продължен бона. Бонът ще бъде довършен, после затворен и записан по нормален начин. При отпечатването ще се появи фискален текст "прекъснат/продължен". При това има вероятност хартията на бона да бъде повредена по непоправим начин. Ако точно така се случи, съставете ръчен протокол за събитието и го приложете към отчета.
Анулиращи записи възникват преди всяка изтрита или поправена линия от кошницата.
Те са видими в "
Регистър 5 - Анулирани " и носят унп за текущата продажба.
Вижте описание за примерни Анулиращи действия

2.16. Данъчна група за една продажба
Данъчната група по подразбиране се настройва от администратора.
Но операторите могат да установят само за конкретния бон данъчна група:
най-лесно чрез бутона "Д.група" от ивицата с бутони;
също и чрез къса команда: p1000, или p2000, p3000, p4000 - за данъчни групи А, Б, В, Г (латинска малка буква p).

2.17. Шрифт в кошницата
Опитайте с клавиша F2 - това увеличава и намалява големината на шрифта в кошницата. Ако не е достатъчно, се настройва така:
1. От скрол-машинката (вдясно над кошницата) го нагласете според видимостта;
2. Настиснете два пъти F2 - така ще бъде записан и спазван при следващ старт;

2.18. Маси и поръчки
Както е споменато в Глава 1, точка 1.1. Програмата може да работи в заведение или кафе с едно работно място.
В този случай (а понякога и в други) има смисъл да се запише номер на маса и/или номер на поръчка. Вместо номер на поръчка може да се запише конкретно място на масата.
Това става с къси команди от вида "м3" - установи маса 3, или "п12" - установи поръчка 12.
Те не са задължителни, но може да са полезни за сведения на работниците, или за анализ от външна програма.
Маси и поръчки, когато са зададени, се онагледяват на екрана - на картинката мп.Отпечатват се на бона и се записват в регистри 1 и 3.
Записването на маси и поръчки не влияе никак на процеса на продаване. Работата на програмата в заведение не се различава от работата в магазин. Въвеждането на позиции за продаване в заведение най-често е ръчно - от клавиатурата - с цифров код, а в магазините е по-удобен баркод-четец. Но програмата не ги третира различно. В двата случая се създават бонове за всяка продажба. Продажбите не могат да бъдат разкъсвани на части. Програмата не може да разделя или обединява поръчки. Всички продажби се тълкуват еднакво.

2.19. Департаменти
Ако в номенклатура "Стоки" за някоя позиция е зададена стокова група, това е указание, че ФУ ще ползва департамент. При продаване на стока с указана група (департамент) се отпечатва не името на стоката, а името на департамента. Имената на департаментите се програмират предварително във фискалното устройство - ръчно, или с друга програма. Един департамент се асоциира твърдо със собствена данъчна група, заедно с неговото име, така че в този случай данъчната група, зададена в СУПТО-програмата не се ползва.
Фискалното устройство отпечатва имената на департаментите, но в регистър 3 - Детайли се записва наименованието на стоката, в което участва департамента като една буква преди мярката. Ако във фискалното устройство не се намери търсения департамент, стоката се третира като свободна и се отпечатва по обикновен начин с името си.

2.20. Фактури и кредитни известия
Бутоните "Фактура А4" и "Фактура от ФУ" са видими и разрешени при условие, че е зададен клиент. Бутонът "Фактура от ФУ ще поръча на фискалното устройство разширен бон - фактура. Такава фактура се изработва с автоматичен номер, предварително програмиран във фискалното устройство. Ако поискаме сторно-операция върху такъв бон, ще бъде издадено сторно-бон, като в заглавната му част ще е записано "Кредитно известие" и ще бъде спомената фактурата за продажба. Номерата на фактурите се записват в специално поле на регистър 1 - Продажби. Кредитните известия се записват в регистър 1.4 - Сторнирани продажби.
Бутонът "Фактура А4" ще стартира обичайна фактура, предназначена за печат на лист А4. Виж "Фактурмашина".

Глава 3. Администрация
3.1. Кой е оператор и кой е администратор
Думата оператор има двойно значение: от една страна -като роля- това е човек, който продава. Той въвежда продадените позиции, събира пари и отпечатва бонове; Предполага се, че това е най-често извършваната дейност.
От друга страна, със същата дума се означава изобщо който работи с програмата. Има две роли: Оператор и Администратор. Наредбата предполага и трета роля: Одитор, която е като администратор, но без запис. Тези трите са видими от администратора, в номенклатурния списък "Роли".
Входният ключ (паролата с която влизаме) определя какъв е случая. Ако един и същ човек продава и администрира, той трябва да присъства два пъти в общия списък "Оператори" - веднъж като администратор (роля 2) и веднъж като оператор (роля 1). Това трябва да са различни входни ключове.

3.2. Администраторите не могат да създават документи
Тяхната дейност е редакция на съдържания в статични и настройващи таблици. Те добавят елементи, а в някой случаи могат да ги променят. Ролята "администратор" може да работи и без включено фискално устройство. Като правило, след промяна на настройка програмата трябва да се рестартира, тоест да се изключи и отново да се включи. Следват действията, които администраторът извършва:

3.3. Подготовка
За да работи тази система, трябва да са въведени:
1. Поне един редовен администратор;
2. Поне един оператор - с име, роля и принтерски индекс/парола;
3. За администратора и за всеки допуснат участник трябва да има въведени входни ключове;
4. Поне един търговски обект - наименование и адрес;
5. Поне едно работно място - с посочен търговски обект и номер на фискалното устройство;
6. Поне една стокова позиция с цена;
7. Правилна конфигурация на принтера;
8. В настройващата таблица администраторът трябва да запише работното място, каса, данъчна група и др.;

3.4. Редакция и добавяне на записи
Има таблици, в които не се допуска промяна, а се показват само за сведение. За всяка таблица има вътрешни правила за добавяне и редакция. Тези правила са обемисти, когато трябва да бъдат описани с думи, но на екрана има ясни индикатори кога е възможно добавяне и кога - промяна на данни.
Индикаторита са три контроли (управляващи елементи): човка "Активен запис", бутон "Промени", Бутон "Добави нов запис".
Контролните елементи се виждат (виж някоя от по-долните картинки) и са достъпни както следва:
Бутонът "Добави нов запис" се вижда само при таблици, за които е допустимо добавяне.
Бутонът "Промени" се вижда само когато маркера е в клетка, за която е допустимо промяна.
Човката "Активен" се вижда само когато маркера е на линия, за която е допустимо активиране.
По-долу в точка 3.5.1. има описан пример за това, как се добавя запис.

3.5. Стартова процедура
Още при инсталацията, в програмата е предвиден един (безимен) администратор, който има пълномощия да добавя друг персонал и елементи. Веднага от негово име трябва да бъде въведен редовен, именуван. После началния администратор трябва да бъде деактивиран, а щв работи редовния. Ето как става това:

Веднага след инсталацията, ако никога преди не е работила, програмата при старта трябва да излъчи предупредителна табелка:
Ще бъде създаден нов комплект данни.

Натиснете "Да". Това става еднократно само при първо пускане на програмата. След това старта е редовен.

При редовен старт се появява екран с надпис "ВХОД" в горната лява част на екрана.


Тук трябва да въведете паролата на началния администратор (вижте договора). След това влизате в режим на администрация, в който трябва да запишете начални данни. Администраторският екран поначало изглежда така:Стартовата поредица е:

3.5.1. Отворете от менюто точката "Номенклатури" - "Оператори". Там ще видите бутон "Добави нов запис".Натиснете бутона "Добави нов запис" и избрете първо роля "администратор",
после въведете името на човека, който ще бъде администратор.Натиснете бутона "Запис" и записът ще бъде добавен видимо в таблицата.
3.5.2. Веднага след това изберете от менюто "Настройки" - "Входни ключове".(Погледнете следващата картинка)
Там също натиснете бутона "Добави нов запис". Ще се появи прозорец за въвеждане на участник и входна парола. Ако е само един нов запис (тоест има само един юзер без ключ), програмата ще се досети, че той има нужда от парола и ще го предложи. (Ако са повече, добавяйте ги един по един.)Срещу избрания потребител запишете парола.
(Внимание, веднага запомнете тази парола по сигурен начин. Администраторът може да припомни на другите техни пароли, но когато има само един администратор, ако той загуби своята парола, се губи цялото управление.)
- И тук след като натиснем бутона "Запис", в таблицата ще се появи следваща линия за входен ключ.
- С горните две стъпки вече е въведен редовен администратор. Сега началният администратор трябва да бъде деактивиран. Но това не може да стане докато той е текущ потребител. Затова - изключете програмата и я включете отново. Този път влезте с паролата на редовния администратор. Веднага след това от менюто изберете "Номенклатури" - "Оператори"и деактивирайте началния администратор. Деактивирането става като първо щракнем с мишката върху линията, където е записан и после щракнем с мишката върху човката "Активен". В колона 5 ще се появи "0", а в колона 8 ще се появи днешна дата.

По подобен начин, чрез описаните по-горе две стъпки, въведете и един продавач. Той може да има същото име, както администратора, но ролята му трябва да е "оператор" и входната му парола трябва да е друга (друг ще бъде и неговия код - идентификатор в програмата).
По същия начин се въвеждат и одитори - както останалите потребители, но с роля "одитор".
Не въвеждайте принтерски кодове и пароли. Те са нужни само ако вече присъстват в принтера.
Следващата картинка показва как изглежда таблицата "Номенклатури" - "потребители (оператори)" след добавянето на още двама - общо трима потребители - по един за всяка роля. Забележете, че когато маркера е в разрешена клетка, се вижда и бутон "Промени".Съответно в таблицата "Настройки" - "Входни ключове (пароли)" трябва да добавим и техните ключове, тогава тя изглежда така:Не бързайте да използвате вход за оператора, докато не е уредена връзката с фискално устройство. Вижте следващите стъпки.

3.5.3. Отворете от менюто точката "Настройки" - "Принтер". Таблицата изглежда така:В тази таблица се записват сведения за свързването на фискалното устройство. Там трябва да уточните COM - порта и скорост на връзката (по подразбиране са COM1 и 115200).

Въвеждането става като първо с мишката щракнете върху съдържанието на клетката (тоест в колона 2), а после от бутона "Промени" - ще се появи поле за въвеждане на текст, както е на следващата картинка:Ако не знаете кой COM да запишете, може чрез средствата на Windows да разберете какви портове работят на Вашата машина. При Windows 10 това става така: Отворете "Windows Explorer" (най-лесно е с клавиш Windows+E). Там намерете в левия прозорец точката "This PC/Този компютър". Щракнете с десния бутон на мишката върху нея и изберете "Properties/Свойства". Там вляво изберете "Device manager", после "Ports - COM & LPT", там са описани всички COM-портове. Може да изглежда така:Не променяйте точките "CONNECTION TYPE", "FP IP ADDRESS", "FP IP GATEWAY", "FP IP MASK", "FP TCPPORT". Те са за сервизно ползване.
Въведете съдържание срещу линията "PRINTER MODEL". Когато маркерът е срещу тази линия в колона 2, бутонът "Промени" ще излъчи малък прозорец с комбо-кутийка за въвеждане на модел. Отворете комбо-списъка, той изглежда така:и изберете от там модела на ФУ, което ще бъде ползвано.
Срещу полето "PRINTER PRESENT" трябва да въведете 1 - знак, че изобщо има свързан принтер.

3.5.4. Отворете от "Номенклатури" таблицата "Търговски обекти". Добавете нов запис, за да запишете името и адреса на Вашия търговски обект. Добавянето е аналогично на описаните по-горе примери.
След такова въвеждане, таблицата "Номенклатури" - "Търговски обекти" би изглеждала така:3.5.5. Добавяне на работно място
Веднага след това от "Номенклатури" отворете "Работни места" и там добавете нов запис, в който участва въведения от по-горе търговски обект (ще го видите в комбобокса). За да попълните ръчно номерата на ФУ и фискалния модул, погледнете един отпечатан бон с това ФУ. Обикновено при продажбата ФУ е съпроводено с един тестов бон. В долната част на бона, в левия и десния край на линията са записани тези два номера.Вторият номер - номер на фискалния модул е необходим, за правилно сторниране. Сторнираните документи са описани в Наредбата и този номер се изисква от фискалните устройства. Затова той е задължителен и се сверява с хардуера.
Когато се добавя ново работно място, в прозорецът за въвеждане ще се появи бутон "Вземи ги от принтера" - виж следващата картинка:Двата номера - ФУ сериен номер и Номер фискален модул могат да бъдат прочетени от кой да е бон, вече отпечатан с това устройство - в долната част на бона, погледнете в следващата картинка левия и десния край на линията под надписа "ФИСКАЛЕН БОН".Ако устройството е ново, обикновено се придружава от един такъв бон. Тези номера може да са записани и в документ, съпровождащ продажбата на ФУ. Бутонът "Вземи ги.." е добавен за удобство. Този бутон ще изпрати запитване към ФУ и ако няма отговор, ще забави малко и ще излъчи съобщение "принтерът не отговаря". При успех получените номера ще се настанят в полетата за въвеждане.

3.5.6. Текущо работно място
От менюто "Настройки" - "Таблица настройки" щракнете с мишката срещу линията "работно място код". Тогава ще е достъпен бутон "Промени". Натиснете го и изберете нововъведеното работно място (то ще се появи в комбобокса за избор). В такъв момент таблицата настройки трябва да изглежда така:Останалите линии от таблица "Настройки" е най-добре да останат непроменени.

3.5.7. Добавяне на нова стока
Отворете от менюто "Номенклатури" - "Стоки". Натиснете бутона "Добави нов запис". Там въведете името на стоката, а също и мярка и цена. Групите са за особени случаи, може и без тях. Ако има баркод, въведете и него (може от скенера). Прозорецът за нова стока изглежда така:(Зеленото квадратче в дясно от полето баркод светва при валидирани баркодове).
Стоките могат да бъдат деактивирани и обрано активирани (тоест забранени/разрешени за продаване); допустима е промяна в колоните цена и баркод.

3.5.8. Добавяне на нов клиент
Въвеждането на клиенти не е задължително, освен ако не държите те да бъдат отпечатвани в боновете за продажба. Нови клиенти се въвеждат по следния начин:
Отворете от менюто "Номенклатури" - "Клиенти". Натиснете бутона "Добави нов запис". Там въведете името на клиента и минималните данни, които ще бъдат отпечатвани на фискалния бон при поискване на именуван клиент. Екранът при въвеждане на нов клиент изглежда така:(Зелените квадратчета в дясно от полетата за въвеждане светват при валидирани съдържания). Всички полета след кодовете и имената на клиентите могат да се променят по-късно.
След горните действия системата ще е готова за работа.

3.6. Справки и износ на данни
Извлеченията от регистрите се правят първо по зададения период, после по "оператор" и "плащане". Изберете от менюто "Регистри" - "Продажби_1_". Този регистър (с един бон) изглежда по следния начин:Бутонът "Период" по начало сочи само днешната дата. Ако го натиснем, ще се появи прозорец, от който може ръчно да се въведе друг период. Прозорецът за период изглежда така:В този прозорец се попълват ръчно двете дати, или се превключват с бутоните "днес" и "месец" текущия ден и текущия месец.
Програмата никога не показва първичноте регистри. Тя съставя от тях извлечение, съответно на периода.
То може да обхване част от един или няколко регистъра, като в частност може да съвпадне с един цял месечен регистър.
Двата комбобокса са за избран оператор и избран начин на плащане.
От менюто могат да се избират и другите регистри, всички спазват периода, оператора и плащането.
По изключение, за да се подбере само едно фискално устройство, има предвидена точка в меню
"Регистри" - "Фискално устройство". Ако е зададено, ще бъдат извлечени само тези записи,
за които в колона 1 (унп) водещото ФУ отговаря на исканото.
По-долу, в точка
4.9. (глава 4. Данни - примерни изображения), са показани всички регистри.

Когато се избират регистри 1,2,3 или сборове 102, програмата винаги проверява чек сумите.
Тук са дадени препратки към екранни снимки на справките по приложение 29 от наредбата:

регистър 1 - продажби
регистър 2 - плащания
регистър 3 - детайли
регистър 4 - сторнирани бонове
регистър 5 - анулирани бонове
Справки 6,7,8 - обобщени, детайлни доставки и движения на стоки - не се поддържат.
по т.9 -номенклатура стоки
- номенклатура доставчици - не се поддържа
по т.9 -номенклатура клиенти
по т.9 -номенклатура операции
по т.9 -номенклатура видове плащания
по т.9 -номенклатура търговски обекти
по т.9 -номенклатура работни места
по т.9 -номенклатура потребители(оператори)
по т.9 -номенклатура роли

Виж също по-долу примерни изображения

По всяко време е достъпна извадка по текуща клетка или търсена дума. - с десен бутон на мишката - "направи извадка".
Всички таблици, които администратора вижда на екрана подлежат на износ
- от меню "Износ" - "Износ в текстов/CSV файл". То изглежда така:Разликата между "Цялата таблица" и "Само съдържанието" е, че второто е без антетка и епилог. Ще бъде спазен записания в таблица "Настройки" - CSV разделителен символ. Пак от "Износ" може да бъде изнесена нормална Б4-таблица за външно ползване. Към Ексел данни се пренасят най-лесно през клипборда. Преди да поискате "Копирай в клипборда", погледнете (долу в дясно) индикацията на Windows за език. Българските символи ще се пренесат правилно само ако в момента езика е български.
Точката "Износ за счетоводни цели ще излъчи CSV - справки за регистрите 1..5 - за текущия период плюс номенклатура "Клиенти". Тези справки са достатъчни за да бъдат съставени счетоводни статии и ДДС-регистър.

3.7. Лог - регистър
Лог регистъра записва действията на участниците по начин, указан в наредбата. На екрана той изглежда така:Там където операторския код е 0000 това значи, че няма включен оператор - такива действия са включване и изключване на програмата.
В колоната "дей" е записан кода на операцията според номенклатура "операции". Следващите две колони варират: -
може да са ред и име за таблица, в която е извършена промяна
може да са означение от вид "стор.", "анул.", "прек." плюс унп за документ.
Ако се изпълнява поръчка от външна програма, преди да се логне оператора, в колоната за име на оператор се записва името на входния файл. По конвенция това име може да съдържа и идентификатор на викащатата програма, например VP_03128 - означава VP(програма), 03128-заявка. (виж по-долу глава 5. Поръчан отвън документ)

3.8. Шрифт в таблиците
Опитайте с клавиша F2 - това увеличава и намалява големината на шрифта в таблиците. Ако не е достатъчно, се настройва така:
1. От скрол-машинката (вдясно над таблицата) го нагласете според видимостта;
2. Настиснете два пъти F2 - така ще бъде записан и спазван при следващ старт;

3.9. Архив
Описаното действие в тази точка ще запази цялата система в един файл. Този файл служи само за аварийни случаи - от него по-късно (от сервизен работник) може да бъде възстановена обстановката, каквато е била.
Архивирането става чрез средствата на Windows по следната процедура:
Трябва да знаете къде са данните. Обикновено те са там, където е инсталирана програмата. Но ако не знаете, погледнете стартовата иконка, в нея е записано: Върху иконката щракнете с десния бутон на мишката и поискайте "Properties"/"Свойства";
Директорията е записана в таб "Shortcut/Пряк път" - срещу полето "Start In" / "Стартирай в" - там са данните;
Отворете Windows Explorer или File Explorer. Може да не го намерите по десктопа, но със сигурност ще го включите
чрез клавиша "Windows" + "E" (клавиш Windows е долу вляво на клавиатурата между Ctrl и Alt, и е означен с глиф или надпис "Win"). Намерете пътеката, от която е видима като жълта папка директорията (без да отваряте самата директория). Щракнете върху нея веднъж с мишката, за да я маркирате и после с десен бутон на мишката поискайте "Send to / Изпрати до" - "Compressed (zipped) folder" / "компресирана папка".Ако Windows Ви предложи да запише папката на десктопа, съгласете се. Изчакайте да бъде изработен файла. После с cut-paste го пренесете на флашка или друго място.

3.10. Одитори
Одиторската роля повтаря всички стъпки на администраторите.
Разлика възниква само при записи. Ако одитор се опита да добави или промени съдържание, Още в контролите "Промени" и "Добави нов запис" се вижда червеникаво оцветяване, а бутона "Запис" от редакционната плочка предизвиква съобщение, което изглежда на екрана така:Действията на одиторите се логват само като "вход/изход".
Все пак те могат да изнасят навън данни чрез "Износ" - менюто, както и през клипборда.

В меню "Износ" има точка, от която всички таблици ще бъдат изнесени в посочена от потребителя директория:Тя първо ще попита къде да бъдат записани таблиците:и после ще изнесе там всички.
След тази операция, посочената по-горе директория във Windows Explorer-прозорец може да изглежда така:
- R18_1, R18_2,.. са регистрови извадки за периода.
- F е регистър фактури.
RN - това е регистър служебни суми;
EXRQ е регистър външни поръчки.
U103_18_1, U103_18_2, U103_18_3, UF_SAMPLE може да отсъстват, или да са с друг индекс.
Те представляват кошницата на оператор с код 103.
Другите таблици са поименно според описанието.


Глава 4. Данни
Тук са описани таблици и други данни, с които работи програмата.

4.1. Регистри
В регистрите се записват издадени бонове. Не подлежат на редакция - от тях се очаква съответствие с контролните записи във ФУ.
Програмата записва данни в регистри както следва:
1. Главни регистри (тип 1,2,3)
- това са таблици, нормирани в приложение 29 на Наредба 18, продажби, плащания, детайли.
Тези трите са главни и най-често ползвани. Те са и най-големи по обем.
Те са таблици (файлове) с имена R18_1_1904, R18_2_1904, R18_3_1904. Наставката 1904 означава година 2019, месец 04. Всеки месец програмата отваря нов комплект регистри.
Освен горните програмата води още един важен регистър - регистър фактури.
Той има същата периодика и се се именува RF_ggmm - за всеки месец. В него се записват фактурите, които СУПТО - програмата прави.
2. Съпроводни регистри (тип 4,5)
Регистрите 4 и 5 са с имена R18_4_1904 R18_5_1904 - те са аналогични на 1,2,3 и съшо са описани в приложението, това са сторнирани и анулирани бонове. Те може да са с по-малък обем, или съвсем празни, но са необходими и се изискват от Наредбата.
3. Допълнителни регистри (тип RN,TURN)
Справки по тези регистри, не са описани в Наредбата.
Техните имена са RN_1904 и TURN_19. Наставките _1904 _19 са за периода, както по-горе.
Регистър RN_1904 съдържа само служебните внос/износ на пари (нефискални бонове), които поправят касовата наличност.
Регистър TURN_19 съдържа само приключващите операции - обикновено по една на ден. Този регистър е общ (един за цяла година и не се дели на месеци) и съдържа линия за всяко приключване на касовото фискално устройство.
4. Лог регисър (тип LOG_1904)
В този регистър програмата записва действията на участниците, описан е в Наредбата.
5. Регистър Външни поръчки (тип EXRQ_19) - един за годината.
Този регистър е споменат по-долу като тип 301. В него се запазва всеки поръчан отвън документ (виж Глава 5.Поръчан отвън документ) и асоциирания към него УНП. Иска се от промените в Наредбата.

4.2. Основни регистри
Основните регистри са построени според описаните изисквания за експорт на данни в приложение 29 на Наредбата.
Има 7 основни типа регистри, с индекси 1,2,3,4,5,301 и лог. Първите три са за редовни бонове, 4 е за сторно, 5 - за анулирани бонове. Тези регистри са именувани R18_X_GGMM (X - тип регистър, GG-година, MM-месец). Програмата създава нов комплект регистри всеки месец. Регистър тип 301 (поръчани отвън докумемти) е един за цяла година, файл EXRQ_GG. Регистър лог е месечен, файл - LOG_GGMM. Регистри 1,2,3 са обвързани с единна чек сума, която се проверява при всяка справка - операторска, или административна. При лош чек програмата ще спре да работи.

4.3. Номенклатури
В номенклатурите са допустими само добавяне и корекции за неосновните елементи. Шифрите и имената на елементите са с необратим запис. Номенклатурите - както и регистрите - са таблици, но първо в тях се очаква по-рядко запис, второ те се делят на големи и малки. Големи са стоки (STOKI) и клиенти (KLIENTI); малки са всички останали. Разликата е, че големите присъстват поименно на диска, а всички малки се записват в един общ файл.

4.4. Основни номенклатури
В данновия комплект има две големи номенклатури - споменати в Наредбата - стоки и клиенти (STOKI и KLIENTI), в които поначало администратори и оператори имат еднакви права - добавяне на запис и малки корекции. В последствие администрацията може да ограничава операторските пълномощия за запис и поправки.

4.5. Допълнителни номенклатури
Малите таблици, свързани с имена на оператори, роли, работни места и др. присъстват както са описани в Наредбата. Само администраторската / одит роля има пряк достъп до тях. Всички номенклатурни таблици са достъпни за разглеждане в администраторското меню. В тях отчасти са възможни нови (необратими) записи, малки корекции, от вида "адрес", "активиране" според това дали регистрационната част може да се повлияе от съдържанието.

4.6. Допълнителна колона
В регистри 1 и 3 има добавена отдясно колона 10 символа. Тази колона е за вътрешно ползване в програмата, тя най- често е празна, но може да носи четири различни съдържания за специални случаи:
1. маса - ако работим с кафе или заведение - по желание на оператора (4 символа);
-. разделител - един символ "_";
2. данъчна група - 1 символ (0,1,2,..8) - за временна настройка, различна от основната;
- според протоколите на ФУ данъчната група може да варира за всеки ред от продажбата, затова в регистър 3
- е предвидена колона за конкретната позиция. Обаче програмата предполага
- една и съща група за бона като цяло, без да има възможност
- за вариращи групи в позициите. Затова данъчната група да се записва и в регистър 1.
3. допълнение (3 символа, може да е място);
4. сторно флаг - * това се ползва временно при обръщението между работни и записани данни.

4.7. Лог - регистър
Лог регистъра е именуван LOG_GGMM и се води всеки месец, както основните регистри. Той съдържа исканите в Наредбата колони, по минимален начин.

4.8 Помощни регистри
Има два помощни регистъра, не описани в Наредбата, но присъстващи в този комплект данни. Това са регистър Служебни суми (RN_GGMM) и регистър приключвания (TURN_GG). Регистър Служебни суми се води всеки месец, както основните регистри, а регистър приключвания е един за цяла година.

4.9. Примерни изображения
(Широките регистри са разделени на лява и дясна страна, за да се съберат в страницата)
Регистър 1 - Продажби
лява част:

---
1
2
3
4
5
1
---------------------
УНП
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000372
2
----------
н.продажба
==========
0000429
0000430
0000441
3
---------------
то.к име
===============
0101 магазин 1
0101 магазин 1
0101 магазин 1
4
----------
дата1
==========
01.04.2019
01.04.2019
07.04.2019
5
--------
час1
========
15:59:06
15:59:19
15:43:42
6
----
рм
====
0001
0001
0001
7
-----
оп.
=====
0001
0003
0001
8
------
сделка
======
0.25
0.1
0.0833
9
-----
отстъ
=====
0
0
0
10
-----
ддс
=====
0.05
0.02
0.016

дясна част:

---
1
2
3
4
5
11
--------
дължима
========
0.3
0.12
0.1
12
------------
ф.номер
============


Ф.?000013269
13
----------
ф.дата
==========


07.04.2019
14
----------
дата2
==========
01.04.2019
01.04.2019
07.04.2019
15
--------
час2
========
15:59:07
15:59:21
15:43:44
16
------
кл.код
======


15234
17
---------------------------
клиент идентификатор
===========================


УСТРЕМ 97 ООД
18
----------
кл.част/м
==========


0000_2000

Регистър 2 - Плащания
УНП фу_оп_бон
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000364
DT278290-0354-0000365
DT278290-0276-0000366
н.прод
=======
0000429
0000430
0000432
0000433
0000434
дата1
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
06.04.2019
дата2
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
06.04.2019
дължима
=======
0.3
0.12
0.18
0.9
26.1
дата.пл.
==========
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
06.04.2019
оп.к
====
0001
0003
0001
0003
0001
пл.без ддс
==========
0.25
0.1
0.15
0.75
21.75
ддс
======
0.05
0.02
0.03
0.15
4.35
пл.в
====
P
P
P
P
N
фу_пла
========
DT278290
DT278290
DT278290
DT278290
DT278290

Регистър 3 - Детайли
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0276-0000362
DT278290-0354-0000363
DT278290-0276-0000364
продажба.н
==========
0000429
0000430
0000432
шифър
=======
030043
030081
040081
стока
===========================================
ЛАЗУРЕН ЛАК БЕЗЦВЕТЕН 0,850 МЕГАХИМ Б БР
ВИДИМА В964713 NU ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ В БР
135.05 ДРЪЖКА СЕРВ 70мм КОВ.МЕД Ф БР
колич.
====
1
1
1
ед.цена
=====
0.25
0.1
0.15
отст.
=====

p0
a0
ддс%
====
20
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0500
0.0200
0.0300
ст-ст
==============
0.3000
0.1200
0.1800
част/кл
==========
Регистър 4 - Сторнирани
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0354-0000379
DT278290-0276-0000361
прод.н
=======
0000449
0000425
шифър
=======
990368
990357
стока
===========================================
0709 COUPLE CAKE КАКАО КАКАОВ КРЕ 0.960 КГ
КАША ОТПАДЪЧНА
колич.
=======
1
290
ед.цена
=======
0.1
0.075
отстъпка
=======


ддс%
====
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0200
4.3500
ст-ст
==============
0.1200
26.1000
дата_пр
==========
07.04.2019
06.04.2019
час_пр
========
17:33:29
15:00:59
дата_ст
==========
07.04.2019
07.04.2019
час_ст
========
17:40:53
17:43:37
н.фу
========
DT278290
DT278290
оп.к
====
0354
0276

Регистър 5 - Анулирани
лява страна:
УНП
=====================
DT278290-0276-0000373
DT278290-0276-0000375
DT278290-0276-0000376
продажба.н
==========
0000443
0000445
0000446
шифър
=======
000035
000028
000035
стока
===================================
КРОАСАН Е БР
Бисквита А БР
КРОАСАН Е БР
колич.
=======
1
1
1
ед.цена
=======
0.1
0.05
0.1
отстъпка
======ддс%
====
20
20
20

дясна страна:
ддс лв
==============
0.0200
0.0100
0.0200
ст-ст
==============
0.1200
0.0600
0.1200
дата_пр
==========
07.04.2019
07.04.2019
07.04.2019
час_пр
========
17:00:53
17:11:10
17:13:28
дата_ану
==========
07.04.2019
07.04.2019
07.04.2019
час_ану
========
17:02:04
17:12:52
17:14:19
оп.к
====
0276
0276
0276

Регистър LOG
дата
===========
15.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
час
=========
16:54:17
16:54:19
16:54:25
оп
=====
0973
0276
0276
име
=================
Име1 П. Фамилия1
Име2 П. Фамилия2
Име2 П. Фамилия2
дей
=====
33
1
22
т.ред
=======
18


таблица/описание
=====================
TABLE_STATUS
вход
изключване

Регистър Външни поръчки
Лява страна:
унп
=====================
DT278290-0102-0000460
DT278290-0102-0000461
дата
==========
17.05.2019
17.05.2019
час
========
15:30:57
15:33:17
кл.код
=====
3
4
клиент-име
====================
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
КЕНТЪКИ ЕООД
поз.
=======
САМО
САМО
описание/стока
==========================
Ф.0000000087 17.05.2019
Ф.0000000091 17.05.2019

Дясна страна:
колич
============
1
1
цена
============
0.46
0.16
пл.
===
P
P
нотация
==========
0000_4000
0000_2000
баркод
==============


отстъпка
========


опер
====
0102
0102
файл
===============
FP_04821.BSF
FP_04821.BSF


Регистър Фактури
ф.номер ф.дата продажба.н унп сума пл. кл. клиент към ф-ра какъв док.
ф.0000000104
к.0000000105
ф.0000000106
к.0000000107
ф.0000000108
к.0000000109
ф.0000000110
ф.0000000110
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
0000372
0000372
0000372
0000372
S0000107
S0000107
0000374
0000374
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000178
ZK144783-0104-0000182
ZK144783-0104-0000182
ZK144783-0104-0000184
ZK144783-0104-0000184
0.5200
-0.5200
0.5200
-0.5200
0.3200
-0.3200
4
9.12
P
P
P
P
N
N
D
P
5
5
7
7
4
4
6
6
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
МОРСКО ОБОРУДВАНЕ АД
МАНДРА ПЕТРОХАН
МАНДРА ПЕТРОХАН
КЕНТЪКИ ЕООД
КЕНТЪКИ ЕООД
ШИП СЪРВИЗ LTD
ШИП СЪРВИЗ LTD

ф.0000000104

ф.0000000106

ф.0000000108


4 ф. стар бон
14 кр.изв. стар бон
4 ф. стар бон
14 кр.изв. стар бон
3 ф. банка
13 кр.изв. банка
2 ф. бкс
2 ф. бкс


4.10. Къде са записани данните
Регистровите таблици се намират в директория REGS и явно присъстват на диска. Също и големите номенклатури - стоки и клиенти. Те са видими в директорията, където работи програмата. Малките таблици също може да са там, но може и да не се виждат на диска, тъй като програмата ги ползва в оперативната памет. Записът е един файл за всички малки таблици и този файл се нарича DSTACK.SET
Опционално, малките таблици и операторските кошници могат да бъдат записани на диска, в директория "D". Има такава опция в настройващата таблица. Ако бъде включена, то при всяка промяна програмата ще записва там копия на малките таблици - без прекодиране, с нормални атрибути и с явно изнесен отвън форматен файл, подходящи за разглеждане с Б4.

4.11 Съвместимост с Б4
Б4 е база данни - наша стара разработка, чийто основен механизъм се ползва и в тази програма. Публикувана е свободно на www.roncho.net/software_b.htm и се ползва на други места като таблична машина. Но работните таблици и регистри в СУПТО не могат да бъдат отваряни с Б4. С Б4 могат да бъдат разглеждани само изнесените таблици.
Б4 се явява и поръчител когато с тази програма се отпечатва бон за плащане по вече издадена фактура, виж по-долу "Поръчан отвън документ". В този случай процесът по изработване и отпечатване на бон е автоматичен, като бона ще бъде приготвен чрез поръчка от външна Б4-програма, а оператора само може да го потвърди или откаже.

Глава 5. Поръчан отвън документ
5.0. Импорт на данни от други източници
Поръчаните отвън документи са регламентирани от разсяснения на НАП, под залавие:
"Разяснения относно възможностите за импорт на данни за продажби в СУПТО във връзка с изискванията в т. 9 от Приложение 29 на Наредба Н-18/2006 г."
Тази програма се ползва от раздел
ІІ. Импорт в СУПТО на данни за продажби от други източници, които не притежават характеристиките на СУПТО и не се използват за управление на продажби Примерни източници:
- EDI, импорт от файлове;
- E-портал за получаване на заявки от бизнес партньори;
- Софтуер на Call-център, в който се получават заявки;
- Софтуер, използван от мобилни търговци, само за получаване на заявки от партньори/клиенти;
- Резервационни софтуери на туроператори.
Изброените източници са "Примерни източници", освен това в тях присъства участък "EDI запетая импорт от файлове". Тук се позоваваме на импорт от файлове.

От външна, не-СУПТО програма могат да бъдет поръчвани някои документи:
- само бон;
- фактура плюс бон;
- само фактура по банка;
- фактура от касовото устройство
Кредитни известия и Сторно-операции не са разрешени по външна инициатива.
Управлението от външна програма става чрез подаден като входен параметър име на файл. Този файл трябва да е Б4-таблица (или текстов файл, виж 5.3), в която е описана продажбата - като плащане, или подробно по позиции. Програмата допуска текстова версия на тази таблица, но със същия вид и подреждане на данните.

Външните поръчки стават чрез командна линия за старт от вида: RADISSUPTO.EXE параметри (виж по-долу входна линия)
Когато външна програма поръчва документ, СУПТО - програмата стартира, прочита поръчковия файл, проверява работното място, както и всички клаузи от поръчката. После логва автоматично потребителя и проверява свързаното касово устройство. Ако има нередност, излъчва съобщение за грешка - най-често както е на следващата картинка,

после връща отговор "-1" на викащата програма и се самоизключва. Същото се случва, ако има нередност в поръчковия файл.
Ако всичко е в ред, супто-програмата формира комплект регистри 1,2,3 и освен това подготвя участък от регистър външни поръчки. Светва прозорец от следния вид:


Ако оператора откаже поръчката с бутон "Изход", супто програмата изпраща отговор "CANCEL" и не се връща в операторски прозорец, както това би станало в ръчен режим, а се самоизключва.
Ако има потвърждение, тоест след като оператора натисне бутона "Фискален бон", програмата издава унп, записва новосъздадения унп в регистровите участъци, отпечатва бон, добавя участъците в СУПТО=регистрите, изчиства кошницата, след което записва отговор към викащата програма и се самоизключва.
Както става ясно, тази процедура не е управляема ръчно, защото в никой от случаите СУПТО-програмата не допуска ръчна промяна на документа. Изход от действието е или бон, или отказ.

Поръчката има две части - хедър (с управляващи клаузи) и съдържание. Разделени са с двойна линия.
(за смисъла на клаузите виж по-долу 5.2)
Има няколко възможни вида външни поръчки:
- издаване на стандартен бон (клауза СЪКРАТ=0)
- издаване фактура А4 плюс детаилен бон (клауза СЪКРАТ=2)
- издаване фактура А4 плюс съкратен бон само за плащане (клауза СЪКРАТ=1)
- издаване фактура от фискалното устройство - разширен бон (клауза СЪКРАТ=3)
- изработване и регистрация на фактура платежно нареждане без бон (клауза СЪКРАТ=4)
- изработване и регистрация на разписка А4 (клауза СЪКРАТ=5)
Програмата ще попълни данни от входната таблица и ще изчака само Enter за да отпечата и запише бона. В същата таблица (или едноименен текст) ще бъде записан номера на издадения бон. Ето примери за входна линия:

От таблица:"RADISSUPTO.EXE P:X FN:FP_04821.BSF"
От текстов файл:"RADISSUPTO.EXE P:X FN:FP_04821.TXT"

Виж също по=долу Глава 7. Примерни сорсове.
(P:X означава "стартирай от пътека x" ; FN:FP_04821.BSF означава "името на входния файл е FP_04821.BSF").
Името на транспортния файл е идентификатор на заявката, то пренася следните три вида сведения:
- FP - това е идентификатор на източника;
- 04821 - това е индекс на заявката, поставен от външната програма;
- BSF/TXT - разширението на файла е сведение за тип на данните изпратени с този файл.
Името на транспортния файл се запазва - в лога и в регистър Външни поръчки, и заедно с него - горните три.

5.1. Входната таблица за стокови продажби
изглежда така за стокови продажби без фактура (минимално, без клиент):
===
1
1
ЗАПИСИ
ОПЕР
КОМПОРТ
РАБ.М
========


2
110
COM1 115200
0001
================================
ГАЙКА М6 БР
БОЛТ М6 х 25 БР
???


количество
==========
10
10ед.цена
=========
0.06
0.24нотация
==========
0000_2000
0000_2000баркод
=============
1234567890123
2345678901234отстъпка
========
p0
a0

В тази таблица
Срещу клаузата ЗАПИСИ трябва да бъде записан броя стокови позиции;
Срещу ОПЕР - оператора;
Срещу КОМПОРТ - COM1 или COM2 или какъвто е (може да е празно);
Срещу РАБ.М - валиден код на работно място;
под двoйната линия трябва да следват стокови позиции - колкото е казано в ЗАПИСИ. Втората колона е място за код на стоката. Може да няма кодове, но ако има - те трябва да са както в СУПТО. Ако стоката не присъства в СУПТО - ценоразписа, тя ще бъде добавена.
Ако стоката присъства в СУПТО, ще бъдат променени цена или баркод, когато са посочени.
Нотация 0000_2000 е при данъчна група Б. За А група е 0000_1000, за Г-група е 0000_4000.
Отстъпка p10 е 10 процента. Отстъпка a2 е два лева от крайната стойност на позицията.
След като завърши работа, СУПТО ще запише номер на новия бои на мястото на трите питанки ???
Може да запише "-1" или "CANCEL" при неуспех или операторски отказ.
Не всички клаузи са задължителни. Задължителни са само "ОПЕР" - за оператора и "ЗАПИСИ" - за брой записи. При фактури или разписки (виж следващите таблици) е задължителна клаузата "СЪКРАТ"=1,2,3,4,5.

5.2. Входна таблица за производство на фактури
5.2.1 Издаване на фактура А4
Такава таблица трябва да има вид:


=====
1
2
ДОК
ДАТА
КЛИЕНТ
НДР
ЕИК
ЕГН
ГРАД
АДРЕС
МОЛ
ПОЛУЧ
ПЛАЩА
СБОР
ЗАПИСИ
СЪКРАТ
ОПЕР
КОМПОРТ
РАБ.М
=======
КЕНТЪКИ ЕООД
BG812007576
812007576
812007576
СОФИЯ
УЛ. МОРСКА 87
ГЕОРГИ РЕКОВ
ГЕОРГИ РЕКОВ МЛАДШИ
БРОЙ
1.64
2
2
111
COM1
0003
===========================================
МИНЕРАЛНА ВОДА
ЯБЪЛКИ


============
0.04
0.02


============
15.6
50.9


==========
0000_2000
0000_2000

В този случай се ползва означението "СЪКРАТ" = 2, което значи, че искаме фактура А4 придружена с фискален бон. Задължителни са клиентски данни.
Горните таблици може да се изработват автоматично от бутон или меню-точка "Направи Бон" в Б4-програма, но се дават за сведение при други условия.
В практиката ще се налага да бъдат издавани СУПТО-фактури, поръчани от външна програма.
Ето как изглежда това откъм програмата Б4-счетоводство - локална версия:Автоматичната връзка (тоест меню точката "Направи фактура" в илюстрацията от по-горе) ще предизвика:
1. старт на СУПТО;
2. логване на оператора;
3. корекция или добавяне на липсващите стокови позиции в номенклатурата (ако е стоков тип);
4. съставяне на кошница;
5. корекция или добавяне на клиент в номенклатурата (ако има такъв);
6. посочване на клиент за бона (ако има такъв);
7. избиране на данъчна група - за този бон;
8. избиране на плащане;
9. разрешаване на вид документ - в случая фактура А4;
10. Ще се появи прозорецът преди бон. Ако е анонимен, ще бъде както е по-горе в точка
виж по-горе 2.6. Плащане;
11. След отпечатване или отказ, програмата SUPTO ще се самозатвори и ще върне управлението на викащата програма, записвайки отговора в транспортния файл.
Повикването от външен файл се логва с операции "начало/край на външен файл" и на общо основание, както и промените следващи от това.
В лог-регистъра (независимо дали има отпечатване) ще се появи участък от вида:- На това място ще се очаква ръчно потвърждение или отказ от оператора.
Екранът /за този вид - фактура с бон/ ще изглежда така:


Щом е поръчана фактура, трябва да натиснем бутона "Фактура А4".
Ще последва екран с изработена фактура А4, с вид подобен на тази картинка:

отпечатваме я и след това прозорецът ще позволи бон - както е показано на долната картинка:

От тук вече е позволено да отпечатаме натиснем копчето "Фискален бон" и заедно с бона ще последват записи в регистрите.
Бонът за горната фактура изглежда така:5.2.2. Входна таблица за съкратен бон по фактура
Такава таблица е означена с клауза СЪКРАТ=1 и опис на продаваните позиции под двойната линия, както е в първия пример 5.1.
Във всички случаи, в които е необходима фактура, следва подобна поредица стъпки. Програмата позволява само онези бутони, които са по избраната в начало пътека за изработване на документа.

5.2.3. Входна таблица за разширен бон (фактура произведена от ФУ)
Такава таблица е означена с клауза СЪКРАТ=3 и опис на продаваните позиции под двойната линия, както е в първия пример 5.1.
Процесът е опростен, защото не се минава през стъпка "Фактура А4", а направо е позволен бутона "Фактура от ФУ. Прозорецът преди печат ще има следния вид:


5.2.4. Входна таблица за производство на фактура по банка - без отпечатан бон
Такава таблица е означена с клауза СЪКРАТ=3
Процесът изисква изработване на фактура А4, както по-горе в точка 2.5.1, но след това прозорецът

ще позволи единствено копчето "Само запис". Бон няма да има, но ще възникнат записи в СУПТО-регистрите.
Снимка на фактура без бон с банково плащане може да се види в
раздел "Снимки на документи" точка 6.

5.2.5 Клаузи в заглавната част
- в хедъра на транспортните таблици са допустими клаузи:
- "ДОК" - фактура номер
- "ДАТА" - дата на фактурата
- "КЛИЕНТ" - име на клиента
- "ЕИК" - булстат, при фактури е задължителен
- "НДР", "ЕГН" - данъчен номер и егн на клиента - може и само с ЕИК
- "ГРАД", "АДРЕС", "МОЛ", "ПОЛУЧ" - това са данни - адрес, МОЛ и получател за клиента
- "ПЛАЩА" - вид плащане с думи. Трабва да е "БРОЙ", "КАРТА", или "КРЕДИТ"
- "ДАТАПЛ" - дата на плащане
- "СБОР" - това е сбор на позициите в съдържателната част
- "ЗАПИСИ" - брой на детайлните линии в съдържанието по-долу (задължителна клауза)
- "СЪКРАТ" - вид на поръчката, по подразбиране 0. Клиентски данни са задължителни за стойности 1,2,3
- ако това е 0, значи е обикновен стоков бон.
- ако това е 1, значи е искане за фактура А4 със съкратен бон само за плащане.
- ако това е 2, значи е искане за фактура А4 с детаилен бон.
- ако това е 3, значи е искане за фактура от ФУ - разширен клиентски бон
- ако това е 4, значи е заявка за фактура А4 по банка, без отпечатан бон
- ако това е 5, значи е заявка за разписка А4
- "ОПЕР" - входен ключ за на оператора. (задължителна клауза)
- "КОМПОРТ" - това може да установи ком-порт за ФУ. Полезно е при мрежови организации.
- "РАБ.М" - трябва да е текущото в СУПТО работно място.
- "НАДП." - това е свободен текст, който се отпечатва преди продаваните позиции в бона.
- може да се повтаря няколко пъти
- "ПОДП." - това е свободен текст, който се отпечатва в края, слад клиента в бона.
- може да се повтаря няколко пъти
- "ПАРАМ." - възможен текст до 80 букви, който се пренася във факурата върху @ПАРАМ-линия.
- може да се повтаря няколко пъти, общо до 255 символа. Символ "|" се ползва за разделител на следваща линия.
- всяка линия е от вида "P1=износна бележка номер:XXX" (P1 е с латинска буква P).

5.3. Вход от текстов файл
Допустимо е вместо Б4-таблица да бъде подаден табулиран текст със същото съдържание. Тогава подаденото като параметър име на файл трябва да носи разширение TXT. В този случай след изпълнението входния текст ще бъде изтрит, а програмата ще запише отговора в текстов файл със същото име.

5.4. Регистър външни поръчки
Всяка дошла отвън и изпълнена поръчка се записва в регистър "Външни поръчки", който е достъпен за администратора от меню "Регистри" - "Поръчани отвън документи". На екрана изглежда така:Примерно съдържание на този регистър е дадено по-горе в Глава 4. Данни,
точка 4.9. Примерни изображения.

5.5. Съответствие с изискванията на НАП
Съгласно публикация на НАП (от април 2019), този случай се причислява към точка II от указанията за импорт, ето цитат:

ІІ. Импорт в СУПТО на данни за продажби от други източници, които не притежават
характеристиките на СУПТО и не се използват за управление на продажби

Изисквания:
1. За всички данни за продажби, независимо дали се импортират чрез автоматизиран интерфейс
или чрез импорт от файлове, СУПТО гарантира, че ги зарежда в базата данни в пълен обем и с
непроменено съдържание.
2. Генерира се УНП в момента на импорт на данните за продажба. В случай че бизнес-процесът
изисква потвърждаване на поръчка/заявка, УНП се генерира при потвърждаването й.
3. За всички импортирани данни за продажби се съхранява следната структурирана информация:
- Идентификатор на заявката, присвоена от външния източник;
- Дата и време на импорт в СУПТО;
- Източник на импортираните данни;
- Начин на импорт в СУПТО (API, електронен портал, импорт от файл, друг);
- Пълни данни за всяка импортирана продажби– съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3
от Приложение №29.
4. Софтуерът прави обвръзка на всички импортирани данни за продажби, вкл. изцяло и частично
потвърдените поръчки/заявки, с генерираните за тях УНП. Допуска се софтуерът да осигури
възможност за съпоставка между заявените и потвърдените стоки/услуги по вид и количество


По точка 1.
Данните за продажба, постъпващи от входния файл се преобразуват в стандарна процедура
за продаване. Тези данни са колкото е нужно, за да бъде издаден бон:
- номер, дата, стойност, идентификатори за клиент;
- или стокова позиция, количество, цена, отстъпка, баркод.
Те напълно се запазват в регистър "Външни поръчки", описан по-горе.

По точка 2.
След получаването на заявката, програмата ще излъчи прозорец за печат, в който ще се очаква ръчно потвърждение.
Операторът ръчно трябва да натичне бутона "Фискален бон", или "Отказ".
Ако оператора натисне "Фискален бон"
- Ще се формира УНП;
- формираният УНП ще участва в бона и бъде записан в регистрите, включително във "Външни поръчки".
Ако оператора натисне "Отказ" - ще останат само името, източника и вида на заявката.

По точка 3.
Данни за тези заявки се пазят в регистър "Външни поръчки", като:
- Номер на зявката, поставен от външната програма се пази, виж по-горе индекс на заявката;
- Дата и време на получаване на заявката - в колони 2,3;
- Източник на импортираните данни - виж по-горе идентификатор на източника;
- Начин на импорт в СУПТО - в колона 15 е записано името и типа на входния файл;
Пълни данни за всяка импортирана продажба са записани в колони от 1 до 14, но
продажбата се записва и в регистри 1,2,3, тоест споменатите по-горе в изискването.

По точка 4.
Регистър Външни поръчки е широк (описан е по-горе), в него са записани всички данни от
поръчковата таблица, както и времето и УНП за отпечатване на бона.
Запис в този регистър се появява след като бъде отпечатан бона.
При отказ в ЛОГ- регистъра остават идентификатор на източник, индекс на поръчката и тип на данните в транспортния файл.

5.6 Отговор от СУПТО-програмата към викащата апликация
След като завърши работа, СУПТО-програмата ще остави текстов отговор със сведения за току-що издадения бон. Те имат следния вид:
UNP: DTXXXXXX_XXXX_XXXXXXX {УНП-номер}
DOC: XXXXXXX {7-цифрен глобален номер на документ - от ФУ или от СУПТО}
AMO: 00.00 {сбор по документа}
INV: XXXXXXXXXX dd.mm.gggg {номер и дата на издадената фактура}
PAT: pathname {пътека с CSV-извлечения от регистри 1..5, EX-регистъра плюс клиенска номенклатура}
OPE: operator index {индекс на текущия оператор}
* забележка: ако е поискана регистрация без хартиен бон, DOC-номера е с водеща буква "S"

В директорията, посочена в PAT ще бъдет записани регистровите участъци за използваните от СУПТО регистри, външни поръчки и клиентска номенклатура. Целта на тези таблици е викащата програма да може веднага да състави счетоводни статии за този документ.
Регистровите участъци са с имена F103_601.CSV, UXXX_18_1.CSV, UXXX_18_2.CSV, ..., UD_18_X_SAMPLE, KLIENTI.CSV
където XXX е индекс на текущия оператор. Това са:
F103_601 - регистър фактури,
UXXX_18_1 .. UXXX_18_5 - регистри 1..5,
UD_18X_SAMPLE - поръчки
KLIENTI номенклатура клиенти -
необходими за съставяне на счетоводна статия.


Глава 6. Функционално описание
В тази глава са описани съответните на Наредба Н-18 функции.

6.1. За ролята "оператор"
Когато програмата се стартира, прочита флага за присъствие "PRINTER_PRESENT" от таблицата за настройки на принтера и ако той е единица, се свързва с устройството. При неуспех изключва флага за присъствие до следващ старт. Ако флага за присъствие е нула, по-нататък програмата изобщо не се обръща към ФУ.
Ако няма свързано фискално устройство, операторите могат да се логват, но не могат да започнат продажба
- ще работят само справките от менюто (*),
- ще могат да добавят нови стоки, също да добавят и променят клиенти от номенклатурата.
Иначе (тоест ако има връзка с ФУ) програмата провежда кратък диалог с фискалното устройство, за да научи статуса му и:
1. Включва зелен индикатор;
2. Пита колко е часа според часовника на ФУ и ако се разминава с 50 сек, изпраща към ФУ дата и час от компютъра.
3. Какви данъчни групи са въведени в устройството.
4. Има ли хартия - това го пише в статуса.
5. Какъв е серийния номер и номера на фискалния модул във ФУ.
6. Прочита броячите на документи от таблицата "DOKUMENTI_OPIS.BSF", където се пазят.
7. В статуса на ФУ се съдържа сведение дали има отворен бон. Ако има отворен бон, се предприема процедура по възстановяване. Виж
2.15. Оператори - Анулирани и прекъснати бонове .

Ако има ФУ, но няма въведени данни за серийния номер на ФУ и номера на фискалния блок памет, програмата ще излъчи предупреждение към оператора и ще установи в таблицата "Работни места" онези номера, който докладва ФУ. Ако има въведени номера, но се различават от реалните, програмата ще съобщи това и ще спре. В този случай се налага да бъде открито ново работно място с правилни данни.

6.1.1. Начало и край на продажбата
При добавяне на първата стокова позиция в кошницата, се задейства продажба. Формира се УНП, показва се на екрана и ще бъдат разрешени действията по редакция на кошницата. След като е започната, продажбата трябва да приключи с редовен бон за продаване, или с анулиращ бон. И двата случая се записват в регистрите. Кошницата изчезва след бон за продажба, или след бон за анулиране. При всяка промяна на кошницата програмата записва участъци от всички регистри в които ще бъде направен запис.

6.1.2. Какво става при отпечатване на бон
Производството на бона е поредица от действия от вида "откриване (отваряне) на бон" - "добавяне на позиции" - "изчисли сбор" - "плащане" - "данни за клиенти" - "затваряне" плюс "запис в регистри ", вече в софтуера. Този процес е напълно автоматичен и той се извършва след като оператора натисне бутона "Фискален бон" от прозореца, изобразен като екрен по-горе в раздел 2.6. Плащане.
- Преди да отвори бона, програмата формира участък от регистър "Анулирани", за да е възможно анулиране на бона при неуспех и следващия старт; след малко този участък ще бъде изтрит.
- След това към ФУ се изпраща команда "отвори бон".
- После се изпращат и другите в поредицата. След плащането програмата изтрива анулиращия участък (защото бона вече е необратим), ако е нужно отпечатва клиентски данни и затваря бона.
Ако ФУ прекъсне работа след плащане, но преди затварянето на бона, бона се прекъсва (не е възможно анулиране) и ще бъде довършен при следващия старт на програмата - трябва да е от същия оператор.
- В края на продажбата програмата иска текущия глобален номер на документ, както и току-що отпечатания УНП за сверка. После бона се записва. При този запис предварително подготвените участъци се добавят в съответните регистри - 1,2,3,4,5, също тип 301 (регистър външни поръчки). Продажбата завършва с изчистване на операторската кошница.

6.1.3 УНП
УНП има три участъка. Първите два - номера на ФУ и код на оператор са известни още при логване на оператора, след като бъде прочетено работното място. Програмата поддържа собствен УНП-брояч, асоцииран със серийния номер на ФУ. Ако се появи друго ФУ, ще трябва първо да се добави ново работно място, а след това програмата автоматично ще добави индивидуален брояч за новото ФУ. Таблицата броячи е достъпна за гледане, нарича се DOKUMENTI_OPIS и е в меню "Настройки - броячи на документи".

6.1.4 Документи различни от фискален бон
Описаната по-горе продажба важи за редовни фискални бонове, също и за анулирани бонове. Боновете за служебни суми нямат УНП. Сторно боновете също нямат УНП, в регистрите се записва УНП за бона, който бива сторниран. Така, че УНП не се увеличава в тези случаи.

6.1.5. Запис в регистър Фактури
Всички фактури/разписки, независимо от вида си, както и кредитните известия, се записват в регистър фактури. Фактурите и клиентите се докладват в справка 1 по прил.29 от наредбата. Ако факурата е съставена от фискалното устройство, или е от тип А4, но е съставена заедно с бона, тя се записва на линията на бона в регистър 1 - продажби.
Ако обаче фактура/разписка от тип А4 е произведена след бона, такъв документ няма бон, нито УНП - не се записва в регистър 1-продажби. Присъства само в регистър "фактури" и ако е фактура, по време на изработване на справката се посочва в колоните "фактура" и "клиент".


6.2. За администрацията
6.2.1. Стартиране
При старта програмата прочита текущото работно място от таблицата "Настройки" - "Таблица настройки". После програмата прочита таблицата "Номенклатури" - "Работни места" и от там научава какъв е търговския обект и какво е фискалното устройство. След като научи кое е фискалното устройство, програмата прочита неговия глобален и унп-брояч от таблицата "Броячи на документи".

6.2.2. Статични и построени таблици
Когато администратора отваря номенклатурна или настройваща таблица, тя се изобразява пряко, тоест статично. По изключение таблицата "статус на таблиците" се изработва в момента на поискване.
Ако администратора поиска регистър, програмата винаги съставя справка (тоест това е постройка). Тя не показва пряко записаните регистри, а се съобразява със зададения период. По този период се правят извлечения и сборки от регистрите, като се спазват условията за определен оператор или вид плащане.
Като правило регистрите са големи таблици и справките може да се забавят. Но времето за изработване на справка не зависи от големината, нито от броя на регистрите, а само от зададения период - за големи периоди е по-бавно.Глава 7. Примери за външно повикване
Програмата RADISSUPTO.EXE може да бъде повикана отвън със средствата на Windows.
Ето два примера:

Примерен сорс C++
Примерен сорс Delphi

За входните файлове виж по-горе глава 5 - "Поръчан отвън документ".

Командни линии за операторски отчети:
(по-долу линиите се отнасят за пътека X и оператор 723)
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:* стартира операторско меню
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,FR екранен отчет по видове плащане
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,Z Z-отчет от ФУ
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,ZD Z-отчет по департаменти от ФУ
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,FA екранен отчет фактури
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,FS екранен отчет отчет сторно
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:*,FN екранен отчет отчет продадени позиции по име
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:SV,10.00службно въвеждане 10лв
radissupto.exe P:X UAP:723 UOC:CN,12,04.02.2020,14,01.02.2020направи кредитно известие н.12 от дата 04.02 към ф-ра 14 от дата 01.02

Стокови линии, подавани в транспортния файл:
ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА           В БР
КОМПОТ БУРКАН 700 ГР         В БР

името ("ЛИМО..") започва от символ номер 1,
групата "В" е символ номер 39,
мярката "БР" е от символ номер 41.
Горните команди имат изолирано действие,
програмата се самоизключва след изпълнението им.пример:
radissupto.exe

Край